Støtteansøgning

Retningslinjer for ansøgning om støtte

Lions Club Nibe Guldgaasen yder støtte til humanitære og alment velgørende formål. I nogle situationer finder vi selv frem til, hvem der skal være modtager af vores støtte, men i langt de fleste tilfælde sker tildelingen efter at vi har modtaget en ansøgning.

Ansøgninger sendes til klubben ved at udfylde skemaet nederst på siden

Ansøgningen vil derefter blive behandlet på først følgende bestyrelsesmøde, og derefter forelagt klubmedlemmerne med bestyrelsens indstilling. Da vi kun afholder et bestyrelsesmøde og et klubmøde om måneden, skal man altså forvente nogen responstid, minimum ca. to måneder. Hvis der er særlige forhold, som bestyrelsen vil have undersøgt nærmere, inden der træffes beslutning, kan responstiden blive øget.

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal ansøgningen som minimum indeholde nedenstående oplysninger:

  1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger.
  2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
  3. Størrelsen af det ansøgte beløb, helst vedlagt et budget over aktiviteten.
  4. Meddelelse om hvorvidt der er søgt støtte andre steder.
  5. Hvis JA – hos hvem.
  6. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt.
  7. Ansøgerens navn adresse, telefonnr., mail-adresse og bankkontonr. hvortil evt. støtte kan overføres.

Hvis en ansøgning ikke indeholder de ønskede oplysninger, vil den enten blive returneret med ønske om supplerende oplysninger, eller blive afvist umiddelbart.

Vi er naturligvis nødsagede til at foretage en hårfin prioritering, da vore midler er begrænsede.

I nogle tilfælde vil klubben bede om at få en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.

Ansøgning til Lions Club Nibe, Guldgåsen